Jarosław M. Gruzla
POLSKA w POLITYCE: CHIN, NIEMIEC i KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
I. STRATEGIA CHIN W KONFLIKCIE

NA PRZEJĘCIE ZACHODU

CEL
Przejęcie świata w wyniku działań zaczepnych, odpornych, wtórno-zależnych i hybrydowych.

METODA
Wojna hybrydowa jako działania wewnętrzne skonfliktowane i inaczej opisywane przez stronę przeciwną.
Wojna buntownicza, jako koncept teoretyczny konfliktu z Zachodem, gdzie wykorzystać należy zależność społeczeństw UE oraz USA od luksusu, konsumpcji, demokracji oraz wzajemnej zależności, która daje pole do rzucenia przeciwko sobie grup lub podgrup społecznych jako element wewnętrznego skonfliktowania państwa oraz wykorzystać należy zależność tych państw od energii ze Wschodu celem skonfliktowania tych państw ze sobą w celu odcięcia ich od siebie, rzucenia wobec siebie i spowodowania drapieżnego w swych skutkach konfliktu gospodarczego, społecznego oraz kulturowego o zasięgu globalnym, ale wychodzącym z Zachodu, w celu wykorzystania systemu globalnego do oskarżenia Zachodu o spowodowanie kryzysu światowego i przejęcia już nie tylko WHO, ale całego ONZ i innych jego agend przez Wschód dla wyzyskania ich do przejęcia świat.
Wojna partyzancka, jako nowoczesny manewr oskrzydlająco-okrążąjący w łonie samego państwa, zdobyczy agresora siłami samego tego państwa, w sytuacji zachodnich państw, gdzie system administracyjny oraz możliwości sieciowe dają asumpt do działań współbieżnych i dalekobieżnych o wielu kręgach możliwości bez specjalnego zaangażowania sił własnych przy założeniu, że musi być to społeczeństwo zbliżone etnicznie, kulturowo i społecznie do agresora tak, by agresor mógł wykorzystać wszystkie swoje powiązania historyczni uwarunkowane z krajem, który jest obrabiany na sposób sita i roztrząsarki.

STRATEGIA
Połączone działania gospodarcze, wywiadowcze oraz zastraszające z wykorzystaniem środowisk opiniotwórczych Zachodu tak, by środowiska zarządcze Wschodu mogły wykorzystać wobec Zachodu swoje zaangażowanie teoretyczne i ideologiczne przeciwko zachłannym i luksuso-zależnym środowiskom Zachodu, które dla teoretyków wschodnich są nie tylko zapleczem manewrowo-zaczepnym, ale też obmierzłym świadectwem zgniłego w swej naturze społeczeństwa, które musi ule degradacji i wyzyskaniu przez bardziej pragmatyczne i osadzone w przyszłości społeczeństwo Chin.

TERYTORIUM
Eurazja i Afryka.

STRONY
Chiny i Rosja kontra USA. UE, jako element czy przedmiot rywalizacji. Polska, jako pole manewrowe konfliktu, który musi zakończyć się przejęciem tego państwa przez Wschód, przy założeniu jego wykorzystania przez Niemcy, jako operat gospodarczy, a przez Rosję, jako operat militarny, a przez Chiny, jako dysponent ostateczny wszystkich kontraktów, które zlecono do zakontraktowania w Polsce rękami Komisji Europejskiej, a których unicestwienie prawne daje niewyobrażalny w swej niszczącej sile kryzys gospodarczy na całym świecie.

POJĘCIA
Pływ hybrydowy to koncept teoretyków chińskich wychowanych w czasach rewolucji kulturalnej, gdzie często obserwowano z pozycji młodych aktywistów uzależnienie dojrzałych i wykształconych specjalistów dawnego państwa chińskiego od stabilizacji, luksusu na miarę danego społeczeństwa , pewnego i nieuchronnego rozwoju, moralności, religii, ideologii skonfliktowanej wewnętrznie według hungwejbinów.

[ANEKS]

WOJNA IDEOLOGICZNA CHIN

1. Cechy nowego człowieka:
a) powinien przykładnie żyć
b) powinien być posłuszny władzom
c) powinien umieć czytać i pisać
d) powinien starać się zrozumieć innych
e) powinien prosto żyć
f) powinien dążyć do samodzielność
g) powinien umieć się wyżywić
h) powinien zrezygnować z interesowania się kulturą
i) powinien starać się żyć na swoim miejscu
j) powinien być ateistą
k) powinien zapomnieć o urazach
l) powinien stać się przykładem dla młodych
ł) powinien umieć zrezygnować ze swojego życia

2. Cztery proste zasady:
a) nie obwiniaj
b) nie kłam
c) nie komplikuj
d) nie zazdrość

3. Jak żyć lepiej (zalecenia dla społeczeństwa konsumpcyjnego):
a) umieć rezygnować
b) być szczerym
c) sprawiać dobre wrażenie
d) być usłużnym
e) nie dawać posłuchu złu
f) nie trwonić dóbr
g) dobrze żyć z bliskimi
h) umieć wybaczać
i) zaskarbiać sobie wdzięczność

4. Polityka demograficzna Chin (jako element przechwytu biologiczno-społecznego):
a) zakładanie banków nasienia
b) uzależnienie korzystania z banków od deklaracji lojalności, ale tylko kobiet, jako element pływu hybrydowego, gdyż kobiety w społeczeństwie chińskim pełnią rolę infiltracyjną w stosunku do mających prawa społeczne historycznie ustalone mężczyzn oraz kobiety są elementem zależnym od biologii, więc od działań na poziomie genetyki, wirusologii i epidemiologii w dużo większym niż mężczyźni stopniu zależnym od systemu zdrowia (poród, opieka i wychowanie dzieci)
c) uzależnienie korzystania z banków od ustalonej hierarchii wartości, jako wyznacznika prawomyślności całych rodzin


II. STRATEGIA PRZEJĘCIOWA CHIN

WOBEC SPOŁECZEŃSTW A I GOSPODARKI ZACHODNIEJ


1. Model manewrowy na przejęcie gospodarki i społeczeństwa:
a) stosowany przez wszystkich szefów firm chińskich lub chińsko-zależnych w zależności od inteligencji i mobilności przedsiębiorczej szefa i/lub jego współpracowników
b) CENTRUM to szefostwo firmy w układzie zhierarchizowanym wewnętrznie
c) Schemat na na planie koła, gdzie liczba 18 jest tradycyjnie w kulturze Chin uważana za liczbę pełni
c) Trzy części tego schematu i współzależności może odczytać i zinterpretować tylko sinolog i to niekoniecznie w Europie

2. Model i schemat:
a) Centrum:
- Tien Xing Chuo
-Ling Xia Li
-Szy Wie Chuo

b) Pierwszy człon:
-Xiang Xiang Li
-Czy Szy Dong
-Kuo Sao Szy
-Czien Wien Li
-Kuong Gaki Dong (nazwa nietypowa: mandżursko-koerańska)

c) Drugi człon:
-Deng Deng Lo
-Lo Deng Szy
-Ping Soczu Wien
-Szy Li Liang
-Sao Xiang Xiang (nazwa nietypowa: ujgurska)

d) Trzeci człon:
-Song Die Li
-Kuo Chuo Czy
-Mi Feng Lo
-Czien Szy Sao
-Tong Gendyn Lo (nazwa nietypowa: turko-mongolska)

3. Jak jest realizowany model przejmowania:

a) Najpierw określa się zasady polityczne kraju-obiektu przejmowania
b) Jeśli te zasady są znane, tworzy się do każdego ważnego prawa politycznego kraju-obiektu przejmowania twierdzenia przeciwstawne i szuka się takiego, które może być kluczem do rozbicia systemu od zewnątrz

c) Jeśli ten klucz pasuje do innych aspektów funkcjonowania kraju-obiektu przejmowania, tzn. że to jest punkt kardynalny słabości i siły danego systemu, to wówczas tworzy się dodatkowe twierdzenia komplementarne, których zastosowanie dla na pewno wpływ/przewagę w kontaktach z danym krajem-obiektem

d) Kiedy kraj-obiekt przejmowania jest silny tworzy się miękkie wpływy/połączenia, a kiedy kraj-obiekt jest słaby tworzy się sztywne wpływy/połączenia

e) Każdy kraj-obiekt przejmowania, w ten sposób jest obrabiany, jak roztrząsarka, która na sito wsypuje ziarna i plewy. Ziarna przelatują przez sito, tak też ważne wg Chin sprawy są kontynuowane (Chińczycy, przejmując cokolwiek z Zachodu odwracają strategiczną funkcję spraw, zajmują ię „plewami”, by człowiek Zachodu został zmanipulowany, a „ziarna”, niby odrzucone przez firmę czy system np. w wyniku tak skonstruowanej umowy prawnej są przejmowane w bezwzględny sposób przez chińskich przedsiębiorców, studentów, turystów, sportowców, wywiad, wojskowych, prawników, rządzących od niczego nieświadomych, bo uczciwych czyli moralnych, a słabszych wg standardów chińskich – to Chińczycy nazywają pragmatyzmem wyższego rodzaju praktycyzmem od praktycznych, ale ideologicznych czyli emocjonalno-uczuciowych społeczeństw Zachodu)

f) Po jakimś czasie, a czynności mentalno-planistyczne, wpływające na ocenę sytuacji oraz działania firm czy Państwa Środka, Chiny dokonują weryfikacji celów i korekt priorytetów w danym kraju-obiekcie przejmowania, a wpływy/połączenia są nowo określane i definiowane (i proces ponawia się wielokrotnie!)

g) Zarządzani kontaktami z danym krajem-obiektem przejmowania oraz z podmiotami politycznymi, gospodarczymi, prawnymi, wywiadowczymi czy zarządczymi jest ustopniowane wg pragmatycznej, skonstruowanej przez teoretyków tej strategii wywodzących się z dawnych młodych rewolucjonistów i aktywistów-maoistów na podstawie skali konfucjańskiej (???)

h) Kiedy w ten sposób uzyska się znaczące wg kierownictwa (sic!) sukcesy, tzn. że dana strategia została właściwie zaplanowana i zrealizowana i wówczas tworzy się całościowy plan ekspansji chińskiej oraz dominacji kontynentalnej, regionalnej, środowiskowej oparty o zaprzeczające twierdzenia skalowane i formułowane przez teoretyków tej strategii, dotyczące całego systemu polityczno-gospodarczo-społecznego Zachodu (społeczeństwa Azji i Afryki nie są tak „skonstruowane”, iżby taki plan wieloskładnikowy przejęcia był niezbędny i tak cybernetycznie zakamuflowany)


III. STRATEGIA RAMOWA CHIN

WOBEC ZACHODU (IV 2020 r.)

Wirusologia to dziedzina badań strategicznych – nie wolno dopuścić do przewagi USA w tej dziedzinie, więc należy prowadzić z USA badania w tym zakresie, torpedując wyniki badań, dezinformując opinię światową o raz przejąć inicjatywę długofalową. Przyszła wojna będzie wojną uderzającą bezpośrednio w potencjał ludnościowy przeciwnika tak, by infrastruktura kraju została nietknięta. W ten sposób można tylko przyspieszyć sukces w wyścigu o pierwszeństwo w świecie.Chiny, ze względu na swoją historię, kulturę, naukę, potencjał ludnościowy, gospodarczy i ekonomiczny są jedynym krajem na świecie, który jest w stanie trwale zdominować współczesny świat.
Świat epoki technologii informatycznych oraz wolnego rynku nie jest teatrem, gdzie bez skutków destrukcyjnych dla wszystkich graczy można by prowadzić rywalizację militarną.
Tylko ludzie świadomi tych skutków rozumieją znaczenie przemian w zakresie myślenia strategicznego. Nowe koncepcje strategiczne idą właśnie w stronę konfliktów regionalnych nowego typu, jak choćby pomysł wojny hybrydowej inaczej buntowniczej.
Konflikt globalny tego rodzaju jest nie do wyobrażenia, a tylko konflikt o zasięgu globalnym da szybką przewagę Chinom, a później dominację: technologiczną, ekonomiczną, gospodarczą, kulturową, demograficzną, polityczną i militarną.

Aby zepchnąć USA trwale z ich pozycji, nie można myśleć o półśrodkach, gdyż ostatnie 100 lat ukazuje, iż USA odbudowuje swój status lidera, wspierając się na całym świecie. Przejąć więc należy cały świat, by trwale chwycić ster tego świata.
Analizy demograficzne dotyczące Chin, ujawniają, iż procesy starzenia się społeczeństwa Kraju Środka obciążą Chiny, w sposób uniemożliwiający ekspansję, już za 15 lat. Jednocześnie sytuacja ludnościowa Chin, daje przewagę w każdym konflikcie Krajowi Środka nad USA.
Najbliższy okres, jest czasem, kiedy powinno dojść do przesilenia i konfliktu decydującego, ale konflikt ten, powinien mieć charakter hybrydowej wojny gospodarczej. Ostateczna batalia zaś, to wykorzystanie na korzyść Chin ich przewagi naukowej w zakresie analizy i przewidywania wpływu współczesnej cywilizacji na kondycję społeczeństwa.

Chiny dokonały skoku naukowego w dziedzinach nauk biologicznych, które dały strategiczną przewagę Państwu Środka, Chodzi przede wszystkim, o te dziedziny badań, które odkrywają przed nami mechanizm funkcjonowania organizmu ludzkiego oraz wpływu cywilizacji technicznej na ten organizm.
Resentymenty dawnych, historycznych już czasów, obejmujące religię, psychologię, filozofię i teologię należy odrzucić, na rzecz pragmatyzmu wynikającego z nieuchronnych konsekwencji: zanieczyszczenia, przeludnienia i rosnących potrzeb dzisiejszego świata.

Dzisiejszy konflikt rysuje się, jako rywalizacja o surowce energetyczne niezbędne do wzrostu gospodarczego, z uwzględnieniem strat przede wszystkim ludności w wyniku zmian klimatycznych i cywilizacyjnych, ponieważ zmiany te, wystąpią nieuchronnie i będą dotyczyć całego globu. Przyspieszenie ich, w dogodnym dla Chin czasie, najbliższych 15 lat jest uzasadnione: pragmatyzmem, strategią i przewagą naukową Chin.
Wybór pola walki zależy od mającego przewagę. Chiny powinny doprowadzić do przesilenia na polu badań wirusologicznych, by przejść następnie do zaplanowanej wojny gospodarczej, o charakterze hybrydowym.

Wzrastające zagrożenie epidemiczne na świecie należy wykorzystać, jako oręż, którym USA i państwa Zachodu wymierzą sobie śmiertelny cios. Chodzi o: zamęt, dezinformację, błędną ocenę sytuacji, rosnącą frustrację, opór i bunt społeczeństwa.
Nie można dopuścić, by koncerny zachodnie wyszły z Chin, zakończyły produkcję i przeniosły swoje przedsiębiorstwa do krajów macierzystych. Należy je przejąć, uzasadniając to oskarżeniami o spowodowanie masowego zagrożenia epidemicznego w Chinach przez ludzi Zachodu oraz błędy naukowe USA, które wpłynęły śmiercionośnie na Chińczyków.

Przyszły sukces można tylko osiągnąć wychodząc naprzeciw kontrolowanego konfliktu i godząc się na ograniczone straty ludnościowe na polu zagrożenia epidemicznego. Do tego powinna być wykorzystana nauka i wywiad.


POLSKA W POLITYCE NIEMIEC


[Heiko Maas]
Polska jest teraz za droga. Ceny w Polsce, życia i w ogóle świadczą o tym, że polityka europejska spowodowała rozdęcie ideologiczne tego społeczeństwa w taki kierunku, że nie da rady teraz tego monitorować. A ie o to chodziło. Każde państwo UE ma być użyteczne w tym wielkim przedsiębiorstwie. Jeśli polscy politycy tego nie rozumieją, to tez nie zrozumieją, że teraz inwestycje w Polsce są bezzasadnie sterowne na jakieś luksusy, które nie muszą być potrzebne w kraju o takiej strukturze.(12 II 2016)

[Heiko Maas]
Liczę na to, że zostanę zrozumiany. Tylko jak dotąd, na liczeniu się kończyło.
Niemcy nie mają wobec Polski żadnych pretensji. Niemcy chcą tylko współpracy. Ale jak można współpracować, kiedy politycy polscy patrzą na sprawy przyszłości przez pryzmat urazów z przeszłości. My je rozumiemy tylko, że ponad przeszłość jest praktyczny ogląd sytuacji, a ta zależy do koniunktury. A koniunkturę się tworzy. Teraz nic nie jest tworzone, a wszystko jest rozmontowywane. I nie wiem jak to wyrazić, ale to jest tak, iż te urazy stoją już nam kołkiem w gardle, bo jak mamy to po raz setny tłumaczyć, że nie chodzi o żadne doktryny, a tylko i wyłącznie o dogadanie się. Niemcy jako społeczeństwo są usatysfakcjonowane swoim rozwojem, ale do dalszej drogi potrzeba im Polski. A Polska chyba powinna być na tyle usatysfakcjonowana, żeby to ocenić z pozycji współczesnego rozwoju, a nie przeszłych zawiłości historycznych.
(13 IV 2017)

[Heiko Maas]
Mam jedną przeszłą antypatię. A teraz mam dwie. Obie to Polska.(12 III 2022)

[Angela Dorothea Merkel]
Klincz jest podstawowy. Pan obiecywał, że jak pan zakończy swoje rządy to pan wróci do Polski i będzie pan monitorował to całe europejskie przedsięwzięcie, jakim jest współdziałanie na poziomie gospodarczym i strukturalnym. Dlaczego tak nie jest? My nie rozumiemy.
Dlaczego Polska tak dużo środków przeznacz na funkcjonowanie nierentownych części państwa. Przecież to się kiedyś zemści. Polacy muszą mieć świadomość, że UE jest konglomeratem państw, które mają swoje interesy i zawsze jej miały, oraz to, że to się nie zmieni. Jeśli Polska jest ważna to tylko dlatego, że ma w tym systemie swoje miejsce. A my widzimy, że polska klasa polityczna zaczyna reinterpretować swoją rolę w kierunku takim, gdzie jest pustka. Przecież Polska nigdy takiej pozycji nie będzie miała. To jak, jakby miasto miało pełnić rolę wsi. I żeby to innym politykom polskim uświadomić, musi pan wrócić do Warszawy i rozpocząć szerokie konsultacje.
Od tego, jak Polska będzie widziała swoje miejsce wiele zależy. Ale Polacy łudzą się jakimś mitem, nie wiemy skąd, który mówi im, żeby trwonić środki, także unijne na przedsięwzięcia nierentowne i bzdurne.
(05 IV 2017)

[Angela Dorothea Merkel]
Liczenie na to, że uda się Komisji Europejskiej wyperswadować jej działania regulujące rynek europejski tak, żeby UE działała jak sprawny organizm jest liczeniem na to, żeby UE się zawaliła, jako konstrukt spójny i sprawny.(02 II 2018)

[Angela Dorothea Merkel]
Mam propozycję. Polska uiści zaległe zobowiązania względem Komisji Europejskiej, a Niemcy będą wówczas promować partnerstwo względem z jednej strony UE, a z drugiej całej Wspólnoty.03 IV 2019

[Angela Dorothea Merkel]
Jutrzejszy plan może nie być planem na następne dni. Przecież pan rozumie. Ciągnie się to już tak długo, że wszyscy w Europie stracili już nadzieję na to, że polski rząd w ogóle jest nie tylko rozsądny, ale i odpowiedzialny. Chciałam ze swej strony zapewnić, że nie chodzi o jakiekolwiek spekulacje dotyczące przyszłości i działań skonfliktowanych. Chodzi o to, że Polska dalej angażuje się w utarczki, nie chce zapłacić i ucieka od odpowiedzialności.(05 V 2020)

[Angela Dorothea Merkel]
Silniejsi dyktują warunki. Taka jest sytuacja wytworzona przez układ sił, który polski rząd chciał swoimi nieodpowiedzialnymi działaniami storpedować. Teraz to już jest za późno na cokolwiek. A wcześniej to było za wcześnie.(06 II 2021)

[Helge Braun]
Mam wrażenie, że strona polska jest odrealniona jeszcze bardziej. Liczyłam, że to się jakoś unormuje. Dlaczego polski rząd twierdzi, że w sprawie gospodarki trzeba przeformułować cele niemieckiego rządu, skoro to są cele Niemców, Niemców, a nie Polaków. My nie żądamy, by Polska przeformułowała swoja politykę edukacyjna, kadrową czy gospodarczą. My się jej dziwimy, ponieważ jest ona niekompatybilna z polityką europejską wypracowaną wspólnie przez kolejne rządy Polski, Niemiec i UE.(03 I 2019)

[Helge Braun]
Nie do pogodzenia z planami UE oraz Niemiec jest planowany w Polsce taki rozrost funkcji rządu, że wydatki na administrację rządową będą najwyższe w całej UE w przeliczeniu na mieszkańca. Z czego wynikają tak duże planowane dochody?(08 I 2019)

[Helge Braun]
Każdy kontakt z kimś ze środowiska rządowego z Warszawy kończy się tym, że trzeba tłumaczyć nie zawiłości, ale podstawy funkcjonowania państwa w ogóle. Ja sama, czułabym się zażenowania takim obrotem spraw, że tłumaczy mi się, jak chłopu na między, do czego służy analiza taka czy taka i dlaczego ta analiza na poziomie rządu nie może być fantastyczne afirmatywna, a musi dotykać faktów. Czystych faktów.(10 II 2019)

[Helge Braun]
Już wcześniej dowodziłam i nie tylko ja, że rząd polski minął się z powołaniem. Wszyscy zda się w Warszawie wróżą, że jak przyjdzie koniunktura to dzięki temu będzie jeszcze więcej do wydania dukatów na swoje własne latyfundia. A państwo to nie prywatna sprawa tylko narodowa. Czy ja mam to tłumaczyć Polakowi?(14 II 2019)

[Helge Braun]
Mam propozycję. Pan mi wytłumaczy dlaczego w opiniach polskich rządzących Polska ma stworzyć taki ciąg gospodarczy, że można wydawać pieniądze na masowa skalę dla sowich, a ja panu wyjaśnię, dlaczego rząd niemiecki nie poprze polskiego stanowiska względem prognoz gospodarczych na rok 2020.(16 II 2021)

[Catherine Elisabeth Middleton]
Polacy są postrzegani w Wielkiej Brytanii przez pryzmat tego, jacy są. Najczęściej są to osoby, które wyemigrowały, poszukując nie lepszego życia tylko innego stylu życia. Czytałam na ten temat ekspertyzy ośrodków pomocy społecznej, gdzie Polacy, tłumacząc swoją sytuację ekonomiczną dowodzą, że w Polsce dobrze się żyje, ale w ich specjalności zawodowej nie ma akurat pracy. Analizy rządowe ujawniły, że 12 lat wcześniej rząd polski przeprowadził pewne kalkulacje, licząc na dochody z takich gałęzi gospodarki, które teraz ie przynoszą oczekiwanego dochodu i ci ludzie, wykształceni, ale nie umiejący się przestawić na inne tory myślenia zrobili krok do przodu i była t o Wielka Brytania.
Teraz w Wielkiej Brytanii jest ok. 30 tysięcy Polaków niezadowolonych tak z rządu polskiego, jak i unijnych zarządzeń odnośnie emigrantów, że mają taki stosunek do Wspólnoty, iż wyrzekają się obywatelstwa polskiego, a inne im nie przysługuje i staja się bezpaństwowcami bez żądnych praw.
Mi się to w głowie nie mieści. Bo co jak co, ale prawa obywatelskie są najtrwalszym składnikiem praw w ogóle, jeśli chodzi o demokrację. Ci ludzie są albo zdeterminowani albo odcięci od korzeni tak, że nie chcę zrobić kroku w tył, albo mają jakieś wyobrażenia w stosunku d przyszłości, które ich samych manipulują. To dziwne.
(04 V 2019)

[Catherine Elisabeth Middleton]
Chciałam opowiedzieć o sytuacji, która ma miejsce w Wielkiej Brytanii, a sprawa jest związana z ludźmi, którzy często przyjeżdżają na Wyspy z innych krajów unijnych, najczęściej z Niemiec. W wyniku brexitu nie mają już prawa do wsparcia socjalnego, mieli takie prawa w Niemczech, ale to już nie jest możliwe, więc próbują się tłumaczyć czym innym. Że nie mają wsparcia swojego rządu. I są to najczęściej Polacy. Liczę na to, że to zostanie omówione z rządem polskim, ponieważ ten nawis społeczny blokuje i system pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii, i zafałszowuje obraz Brytyjczyka w UE.(16 V 2019)

[Catherine Elisabeth Middleton]
Nic mnie już nie zdziwi. Polacy muszą zrozumieć, że sytuacja się zmienił, bo społeczeństwo, a nie rząd brytyjski, wybrało inną drogę rozwoju. A dla obywatela Wysp sprawa wolności i współdecydowania o losach kraju to najważniejszy przywilej wpisany w konstytucję. Czy Polacy mają w tym względzie inne doświadczenia? Bo ja znam trochę historię narodu polskiego i uważam, że są to wybiegi ludzi, którzy nie są pokorni wobec zmieniających się warunków politycznych. I tak bywało już w przeszłości i oskarżano wówczas rząd brytyjski o sprzyjanie ZSRR. A teraz Polacy wymyślają różne uzasadnienia i ie mogą zrozumieć czegoś, co jest fundamentem ich własnego ustroju, tradycji i działań od pokoleń. To nie jest sprawa, która będzie więcej tłumaczona komukolwiek z rządu polskiego.(14 XII 2019)

[Catherine Elisabeth Middleton]
Dowiedzione jest w sensie psychologicznym, iż człowiek potrzebuje zadowolenia z życia. Polacy mają być w Wielkiej Brytanii zadowoleni? Zadowoleni powinni być Brytyjczycy. Do tego jest zobowiązany rząd, a dwór królewski współpracuje z rządem w tym względzie. Rząd Brytyjski nie jest w stanie wymusić na Warszawie zadowolenia Brytyjczyków, mieszkających w Polsce, bo to niemożliwe. Jak obywatel trzeciego państwa będzie zadowolony w Anglii, to dobrze, ale nie koniecznie to obchodzi rząd. To chyba uczciwe, mówić to, co jest, a nie to, co się chce usłyszeć. Bo ja często słyszę z polskie strony pretensje do brytyjskich dyplomatów, że Polacy są szykanowani jakoś szczególnie nad Tamizą, a tak nie jest.(06 II 2020)

[Catherine Elisabeth Middleton]
Liczenie na to, że uda się Warszawę ugłaskać czymkolwiek, np. dobrym traktowaniem rządu, obywateli czy przedsiębiorców to mrzonki. Polacy mają skrzywiony obraz parlamentaryzmu i demokracji, gdyż uważają siebie z jakiegoś powodu za i ofiary i wyróżnionych ze społeczeństwa. Ja bym powiedziała, że z punktu widzenia psychologicznego, Polacy jak nacja musieliby, jako całość przejść jakąś terapię szokową.(18 I 2021)

[Catherine Elisabeth Middleton]
Słusznie pan pisze. Nie da rady radzić czy próbować się dogadywać i ciągle mieć w tym względzie świeżość. Mimo to, uważam że polski problem na Wsypach Brytyjskich nie istnieje z dwóch powodów:
1. Liczba Polaków co roku stopniowo się zmniejsza czyli wyjeżdżają do kraju
2. Polacy jako mniejszość unijna jest jednak w mniejszości, gdyż jest znacznie więcej innych nacji, które są w równym stopniu zdezorientowane.
(06 II 2021)

[Catherine Elisabeth Middleton]
Problem, o którym ciągle ze stroną polską dyskutuję występuje także w Niemczech. Sprawdzałam, dzięki uprzejmości władz niemieckich, statystyki, które ujawniają jeden z najniższych wskaźników, wśród innych obcych nacji w Niemczech, pozytywnego stosunku Polaków nie tylko do upowszechniania informacji o prawach obywatelskich wśród mieszkańców na poziomie miejskim, ale również zainteresowania wspólnym rozwiązywaniem konfliktów i spraw społecznych. Byłabym już po tym skłonna do jakichś wniosków, ale byłyby one częściowe, bo z terenu Wielkiej Brytanii i Niemiec. Mimo to skontaktowałam się jeszcze, trwoniąc swój cenny czas w tej, polskiej przypadłości, z władzami dwóch państw – Francji oraz Belgii. I u nich jest jeszcze gorzej, bo Polacy nie chcą tam słyszeć w ogóle o aktywności społecznej żadnego typu. Są postrzegani, jako odludki lub, przepraszam bardzo, ale to są ustalenia obce, zaszczuci przez miejscowych. I tutaj przypominają mi się informacje z lat 60-tych dotyczące zdrowia psychicznego na terenie Wielkiej Brytanii i ujawniono mi, że spośród ponad 10.000 chorych, aż 3.500 to byli bezpaństwowcy, którzy jeszcze po II wojnie światowej pozostali na Wyspach i ich życie legło w gruzach. W tej liczbie, Polaków było 3.200. I nie chciałbym, aby to dziwnie zabrzmiało, ale ten problem się już nie powtórzy, ani dla Polski ani dla Wielkiej Brytanii. Więcej już na te temat nie będę rozmawiała, gdyż posługuję się faktami, a pan demagogią.(14 VIII 2021)

[Catherine Elisabeth Middleton]
Dzisiaj miałam rozmowę telefoniczną z Warszawą, gdzie oznajmiono mi, że rząd polski będzie stał nieugięcie na stanowisku swojej dawnej polityki. Tylko nie wiem, jaka to polityka?(06 IV 2022)

[Charles Philip Windsor]
Dlaczego, po raz kolejny, rząd Jego Królewskiej Mości Elżbiety II przypomina mi o oczywistym fakcie, który jest tak ważny, jak zeszłoroczny śnieg.
Rząd polski zapomina, że Zjednoczone Królestwo nie jest do jakiegoś czasu, może by im ktoś rządu to wyjaśnił na liczydle, członkiem UE.
(04 V 2018)

[Charles Philip Windsor]
Stanowisko dworu jest niezmienne w sprawie ułożenia stosunków z rządem polskim, w kontekście Polaków, którzy nagminnie starają się być nieuchwytnymi dla samorządów, jeśli chodzi o obowiązek zameldowania oraz zrzeczenie się praw do zapomóg społecznych, które przysługują tylko obywatelom brytyjskim.(05 VIII 2018)

[Charles Philip Windsor]
Nie sądzę, żebym ponownie miał rozpatrywać skargę (?) rządu polskiego w sprawie praw Polaków na Wyspach Brytyjskich.(14 II 2019)

[Charles Philip Windsor]
Dla mnie liczą się fakty. A fakty są takie, że Polacy nie mają praw takich samych, jak obywatele Brytyjscy. Postarałem się o statystyki w tej sprawie i ci Polacy, którzy otrzymali z rąk parlamentu prawo do ubiegania się o otrzymanie praw obywatelskich i tak teraz nie mają na nie szans. Jest to spowodowane ciągłym nagabywaniem, bezpodstawnymi insynuacjami oraz bezprzykładnym brakiem jakiejkolwiek ogłady państwowej ze strony rządu polskiego, którego przedstawiciele nic nie robią tylko sterują rządem Jego Królewskiej Mości.(15 VII 2019)

[Charles Philip Windsor]
Te niby układne gesty są podszyte wszawą chęcią wydębienia jeszcze większej ilości nic nie wartych obietnic od polityków rządu brytyjskiego. Rząd brytyjski w sprawach obywatelskich musi zwracać uwagę na decyzje parlamentu, a parlament w tych sprawach musi kontaktować się z dworem. Polski rząd liczy znowu na jakieś dziwne układy wewnątrz rządu brytyjskiego, które nigdy nie nastąpią.(08 VIII 2019)

[Charles Philip Windsor]
Kto waży się w rządzie Jego Królewskiej Mości Elżbiety II sądzić w tej sprawie inaczej, niż Brytyjczyk, musi przedstawić swoje jasne stanowisko. Faktem jest, że rząd odwołał się do społeczeństwa w sprawie pozostawania Wielkiej Brytanii w łonie Unii Europejskiej. I to jest fakt już parlamentarny. Rząd polski nie jest go świadom, ponieważ nie jest to rząd brytyjski.(16 II 2020)

[Charles Philip Windsor]
Liczę nie na układność, tylko na wymuszoną przez rząd brytyjski względem rządu polskiego odpowiedzialność odnośnie obywateli mieszkających na terytorium Wielkiej Brytanii. Ich dni tutaj są i tak policzone. Jeśli o tym nie wiedzą, to co ci ludzie wiedzą?(20 III 2020)

[Charles Philip Windsor]
Mam nadzieję, że sprawa tego szalbierczego rządu, który knuje kolejny spisek przeciwko rządowi Jego Królewskiej Mości Elżbiety II, zostanie w końcu przewalczona na forum parlamentu. Rząd brytyjski powinien tak sterować sprawą, żeby rząd polski już nigdy więcej nie kontaktował się w żądnej sprawie z rządem brytyjskim.(14 I 2021)

[Charles Philip Windsor]
Dobrze. Jestem kontent, iż ta sprawa jest zakończona.(18 II 2021)

[Charles Philip Windsor]
Liczba spraw pozostałych w mojej gestii, które są dla mnie tak obmierzłe, że nie sposób mi tego wyrazić jest jeszcze taka, że nie chcę na ten temat nawet próbować myśleć, a co dopiero ty się zajmować. Dlaczego, ci ludzie, bo to nie rząd, tylko jakieś wynaturzone nasienie wschodu jeszcze mają czelność ogłaszać memorandum na cokolwiek. To są kpiny.(14 V 2021)

[Charles Philip Windsor]
Mam nadzieję, że sprawa przycichnie jakoś. Czy stan tej wschodniej machinacji jest na tyle peany, że uda się przyprzeć do muru tych szubrawców, którzy rękami swoich pobratymców z kasy brytyjskiej, wyciągnęli 115 tyś funtów i jeszcze im było mało.
Liczę na to, że Chińczykom uda się tak wysterować sprawy w kierunku konfliktu, że ktokolwiek jeszcze z tamtych stron zechce kiedykolwiek przyjechać na Wyspy Brytyjskie, to będzie miał prawdziwe, a nie sfingowane konto, a takich były tysiące z Polski i będzie miał wykazane, że nie jest katolikiem.
(08 II 2022)

[Charles Philip Windsor]
Jutro chcę mieć na biurku sprawozdanie z tego pożal się boże strzelania do kaczek, które dało marne efekty. Liczę na to, że sprawa ta zostanie tak zakamuflowana, że nigdy nie będzie wiadomo o co chodziło. A chodziło o sterowanie UE i całym budżetem UE przez dwa rządy, polski i niemiecki, żeby przejąć aktywa nie tylko angielskie, ale też rosyjskie w układzie, który nie był widoczny od lat.
Obywatele polscy nie tylko byli odcinani od swych możliwości bankowych przez rząd polski i pozostawiani, jakby na łasce brytyjskiej, ale też wczepiali się tysiącami w system państwowy na Wyspach Brytyjskich i fundusze brytyjskie wypływały milionami z budżetu do kraju przeznaczenia. Były to procedery kamuflowane przez Polaków z Niemiec.
(06 III 2022)

[Charles Philip Windsor]
Chciałbym jeszcze coś wyjaśnić. Sprawa budżetu nie może wyjść na szerszym forum rządowym, ponieważ jest to przyczyna takiego zamieszania obecnie, że nie daję gwarancji, iż to się jakoś ułoży.
Sterowanie Korony Brytyjskiej przeciwko Polsce było podyktowane dwoma względami:
1. nieuczciwymi praktykami polskich obywateli i niemieckich o zapatrywaniach lewicujących i anarchistycznych, które były kamuflowane, jako działania społeczne
2. procederem wypływu pieniędzy w milionach funtów z kasy państwa, który był wspierany przez rząd polski nieuczciwą polityką oraz obmierzłym w swym wyrazie traktowaniem nas jak chamów, którzy innych chamów nie nauczą podstawowej uczciwości, bo mamy żywić innych chamów niechcących nic wyjaśniać, tylko piszących donosy na siebie nawzajem i donoszących na wszystkich, którzy tylko mają od nich odmienne poglądy, żeby uczepić się czegokolwiek i że są ofiarami.
(13 IV 2022)

[Charles Philip Windsor]
Ta sprawa jest zamknięta. Wyszło jak wyszło. Nikt w rządzie, ani też na dworze przecież nie sądził, że te zapędy chińskie są mordercze do końca. Miała być to nauczka dla nieuczciwych graczy, którzy urodzili się w kraju katolickim, gdzie liczy się pacierze, a nie pieniądze.(28 IV 2022)

[Charles Philip Windsor]
Już więcej nie będę tłumaczył zawiłości tej konstrukcji strategicznej.(02 V 2022)


POLSKA W POLITYCE KOŚCIOŁA


[Aleksander Kwaśniewski]
Dumam i dumam, i wydumać nie mogę, dlaczego rządzący dzisiaj Polską nie chcą lub nie mogą pojąć podstaw. Watykan nie jest centrum świata chrześcijańskiego tylko centrum zarządczym, które współtworzy politykę. Dlaczego tak jest, a dlaczego nie. Ja przynajmniej nie patrzę na et sprawy ideologicznie tylko politycznie. A Watykan zawsze polityką się zajmował i zajmował się będzie. A to jest jakieś ważne państwo?(12 III 2012)

[Aleksander Kwaśniewski]
Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli chodzi o Watykan, to to jest licha sprawa dla wyznawców, a dla polityki to jest sprawa podstawowa. Ja nie muszę nic dodawać do tego. Kościół w Polsce zasłania się jak może, że nie jest związany z Watykanem, a Watykan o Polsce mówi tylko tyle, ile musi. A ja nie muszę i nie będę nikogo uświadamiał jak to wszystko funkcjonuje. Funkcjonować musi.(13 IV 2017)

[Aleksander Kwaśniewski]
Kiedy mi pan wyjaśni, dlaczego Polska jest taka dziwna to ja panu wyjaśnię, jak sprawić, żeby Polska zaczęła mieć takie znaczenie, o jakie chodzi nie tylko mi czy panu, ale przede wszystkim Polakom.(13 II 2018)

[Aleksander Kwaśniewski]
Teraz to już nie tylko ja czy ktokolwiek w Polsce niczego nie zrobi z tym, co zostało zepsute. Teraz w Watykanie zbiorą się finansiści i będą sobie ustawiać sprawy. A sprawy tak potoczą się, jak oni je poukładają.(14 IV 2022)

[Włodzimierz Cimoszewicz]
Nigdy nie słyszałem większych bredni na temat tego, jak niby Polska ma być ustawiona przyszłości. Kto wygaduje takie dyrdymały, ten musi być ważny.
Polska jest katolicka. Polska więc jest człowiekiem zachodu. Ale Polska leży w takim miejscu, które lezy ani na zachodzie ani na wschodzie.
Jest kwestią czasu, żeby Polacy dostali po dupie od wschodu albo od zachodu za to, że pozwolili rządzić kmiotkom, którzy nic nie rozumieją z polityki na takim poziomie, żeby Polska była w systemie, a nie poza systemem.
A pan mi tłumaczy coś, co nie da rady w ogóle ustawić w polskiej racji stanu, bo polska racją stanu jest takie ustawienie Polski, by było ono zawsze takie, jak tego chcą inni. A dlaczego?
(05 VII 2017)

[Włodzimierz Cimoszewicz]
Mam na to pogląd taki. Polacy są tacy, jacy są. Mniej lub bardziej pracowici, ale są stąd. Mają różne umiejętności, które sprawiają, że ich zalety są na rynku usług ważne i razem z całym zapleczem polskim jest to ważna i podstawowa karta przetargowa.
Katolicyzm polski psuje nie tylko samych Polaków, al też jest elementem gry pomiędzy ważnymi siłami polityki. Ale też nie da rady tego zmienić, bo Polska i katolicyzm to prawie jedno. Dopiero spojrzenie z innej perspektywy ukazałoby coś , co może być ważne dla Polaków. Watykan nigdy nie chciał i nie chce z Polski zrezygnować, bo to miejsce, które w sieci usług i gospodarki am zasadnicze znaczenie.
(14 IV 2019)

[Włodzimierz Cimoszewicz]
Kiedyś, kilka lat temu można to było jeszcze jakoś załatwić. Nawet po tym tragicznym abordażu z 2010 roku. Ale, teraz?
Watykan nie będzie chciał takiego dziecka. Rosja nie będzie chciała zrozumieć takiej głupoty i nieodpowiedzialności. Unia Europejska, a jest jeszcze? USA natomiast sądzą, że wielu w Polsce poprzewracało się w głowach.
Katolicy polscy mają coś do przerobienia. Protestanci polscy, nawet oni niewiele rozumieją. Był taki moment, że w Unii Europejskiej zarządzono coś na kształt czegoś, tyko że to wówczas też nie zadziałało. Więc pan mi próbuje tłumaczyć, a ja widzę, że pan i pańscy kompani dalej niewiele rozumiecie. Bo chyba możliwości macie. To o co chodzi?
(27 IV 2022)

[Joanna Senyszyn]
Hahaha...Uśmiałabym się, gdyby było do śmiechu. Pan jest jakimś imbecylem proszę pana i nie da rady z panem nie tylko rozmawiać o rzeczach ważnych, ale też podstawowych. Przecież pan mi w ten sposób udowadnia to, co jest wiadome, że wasze ugrupowanie, do niczego się nie nadaje.
Liczę na to, że zrozumie pan jedno. Polska jest istotnym ogniwem całego systemu światowego handlu i usług, ale nie takich, które trzeba dopiero uformować czy zorganizować. To już jest i jest to zdobycz socjalizmu, bo w Polsce nie było i nikt się nigdy na to nie pisał, by był komunizm. Watykan to rozumie i podziela wiele z tego, co rozumieją i rządzący USA i UE. A pan się zachowuje tak, jakby pan był specjalistów od ekonomii, a nie ja. To po prostu śmieszne. Nich pan sobie kupi podręcznik do szkoły ekonomicznej i tam pan sobie wyczyta, co w Polsce robiono przez kilkadziesiąt lat i jakie były układy gospodarcze na świecie! I w tych układach była Polska. A teraz, gdzie jest? Bo pan nie rozumie i pan to chce tłumaczyć Polakom, że ich kraj będzie wielki. A czy ma być wieki? Katolicyzmem? A jak funkcjonuje Watykan. Watykan jest centrum zarządczym od setek lat. A, że to jest teraz tylko mikrusie państewko, to ma to znacznie, że ma do dyspozycji cały personel księżowski na całym świecie. I tylko to się w tym liczy. Ekonomia!
Pan powinien szczerze kiedyś porozmawiać z tymi, którzy jeszcze pamiętają Jana Pawła II i by pan się dowiedział, jak go tam fetowano. Jako człowieka, który ma wytłumaczyć masom ludzi pracy, że mają się nie lenić tylko być dobrymi Polakami i dobrymi ludźmi, ale nie dyrektorami tylko pracownikami, którzy mają dyrektorów. A to różnica. W waszym ugrupowaniu nie ma nikogo, kto może zrozumieć ekonomię światową i nie musi, ale niech pan trochę chociaż poczyta, bo teoria przydaje się. Inaczej będzie pan pieprzył.
(14 VII 2017

[Joanna Senyszyn]
Kiedy rozmawiam z kimś, kto się wynosi, a rozmawiamy o gospodarce i nawet pan tego nie wie, to nie mogę pana traktować nawet jak studenta, bo student sam, z własnej woli podejmuje studia. A pan szuka guza i udaje, że pan się zna. A na czym?
Podam kilka przykładów. Pisze pan, że Polska będzie teraz zajmowała się sprawami takimi, które wyniosą ja do pozycji takiego państwa, i niech się pan nie obrazi, ale to dyletanctwo ekonomiczne, które będzie dyktowało ceny tak, że inni będą musieli to zaakceptować. To ci inni przyłożą temu państwu lufę do skroni i będą wtedy inne warunki.
Albo pisze pan, że trzeba teraz mieć dużo cierpliwości, bo układy europejskie nie są jeszcze klarowne. Kpi pan. A kiedy będą? Przecież Polska jest w Unii. To jest polską racją stanu dogadać się na takim poziomie, żeby rządzący to załatwili. A że jest niełatwo, przecież nigdy nie jest.
I pisze pan, o litości, że wszyscy teraz będą czekać, aż Polska będzie chciała się ułożyć i tak jak Polska będzie to widziała. To tutaj muszę się usunąć, bo chciałabym jeszcze trochę pożyć.
(15 VIII 2018)

[Joanna Senyszyn]
Chciałabym dostać w ręce jakiegoś sukinsyna, który niszczy Polskę. Poświęciłabym się i bym go udusiła własnymi rękami. Co wy skurwysyny sobie wyobrażacie! Że to wasz folwark. Polska w tym systemie światowym jest, i nigdy nie będzie inaczej, centrum surowcowym, bo jest państwem z całą tablicę mendelejewa.
A wy liczycie gruszki na wierzbie. Skontaktujcie się tym agentem Ratzingerem to wam może wyjaśni, jak w ogóle to przyjmiecie, bo tacy ludzie wyjaśniają, bo to nie ich rola. Ja mogę, bo jestem nauczycielem akademickim, ale od lat tłumacze i nic.
(06 II 2021)

[Joanna Senyszyn]
Ja umywam ręce. Polska nigdy nie powinna pamiętać o takich rządzących. Bo nie chodzi o idee, bo te są różne i można sobie je wybrać, ale to musi działać. A szermować życie Polaków. A tfffu...(15 IV 2022)

[Catherine Elizabeth Middleton]
Mam pytanie natury formalnej. Jak należy traktować rządzących, którzy doprowadzają do zagrożenia konfliktem, a potem udowadniają, że wygrali, choć nawet nie wiedzą czy był konflikt czy nie?(06 IV 2022)

[Charles Michel]
Musi pan, panie premierze zrozumieć, że nie jest brytyjską racją stanu wchodzenie w kontakty z osobami pokroju zbrodniarzy, którzy chcieli utłuc swoją karierę polityczną kosztem całego narodu. I chyba nie muszę dodawać, że to jest tak podstawowa sprawa, że ja więcej się do tego nie odniosę. A jak ktoś z rządu będzie próbował mimo to, to ja będę próbował go znieść, bo takie zachowanie nie jest pro państwowe tylko rewolucyjne. A rewolucja nie służy państwu tylko klice.(07 IV 2022)

[Angela Dorothea Merkel]
Liczenie czegoś , czego ni ma, a ma być to nie jest sprawa polityka. To wróżba. Polacy wiedzą w ogóle, jak rząd zamierza spowodować uległość i Unii Europejskiej, i Rosji, i Niemiec, i może jeszcze Chin? No, to są takie sprawy, że mi one się nie mieszczą w głowie. A panu?
Niemcy zawsze mają swoje interesy w Watykanie. A an jest historykiem i pan nie pojmuje? Ta jak pan zdał podstawowe egzaminy?
(03 V 2020)

[Angela Dorothea Merkel]
Mam teraz informację podstawową. Nie jestem już kanclerzem, ale nikt z Warszawą w Berlinie nie będzie rozmawiał. I pan musi to zrozumieć, ale nie wie czy ktokolwiek tam, w Warszawie, kiedykolwiek coś rozumiał. Niemcy nie będą już więcej pertraktować z takim rządem.(07 IV 2022)

[Ursula Gertrud Leyen]
Mam krótka informację. Komisja Europejska wyczerpała swoje możliwości i perswazji, i tłumaczenia, co jest ważne dla Wspólnoty.(03 II 2022)

[Papież Franciszek]
Mam informację dla Polskiego Kościoła. To informacja prosta, ale muszę ją przesłać. Watykan poniósł w wyniku machinacji polskich ogromne straty prestiżowe, finansowe oraz takie, które nie wiadomo na razie jak ocenić na przyszłość. Watykan nie będzie już więcej próbował ani rozmów, ani jakichkolwiek starań, by wyzyskać na poziomie dyplomatycznym układy, w których katolicka Polska miała swoje ważne miejsce.
Moją rolą jest poinformowanie, że Kościół Katolicki, ma teraz nie lada problem i to nie natury moralnej, tylko dyplomatycznej, z którym musi się zmierzyć.
(03 IV 2022)

[Achim Steiner]
Radzę spuścić z tonu. Bo ton jest za wysoki, kiedy ktoś próbuje się tym tonem podwyższyć. ONZ zakończyło rozmowy z Polską i nigdy już nie będzie rozmawiało z przedstawicielami tak nieodpowiedzialnego państwa, które swoimi zabiegami doprowadziło do takich przekształceń politycznych, że teraz nikt na świecie nie wie, jak będzie działał system świata.(09 IV 2022)

[Charles Philip Windsor]
Już teraz jest za późno na tłumaczenie czegokolwiek tym tłukom, skoro oni doprowadzili ten świat do takiego chaosu, o którym nawet nie będą wiedzieli, bo nie maja prawa głosu. Przypomina mi się tylko tutaj uwaga premiera Churchilla, który sprawę zamachu na tego idiotę ich premiera skwitował – nie można było inaczej, bo on nigdy by nie zrozumiał, że po wojnie dalej będzie świat istniał i chciał, żeby Wielka Brytania zakończyła swoją współpracę z ZSRR, a powodem miała być sprawa Katynia. A Katyń to już historia, a historią grają zwykli ludzie.(03 III 2022)

[Charles Philip Windsor]
Mam tego dość. Czy ktoś może tych ludzi powystrzelać, żeby nie kalali spraw rozmów swoim ptasim myśleniem. Przecież ktoś być musi, kto im to wyjaśni. Czy pod tym zapomnianym niebem jest jakiś jeden chociaż sprawiedliwy?(06 IV 2022)

[Charles Philip Windsor]
Tego już za wiele. Ja nie dam rady i pan, panie premierze nie da rady. Tak musi być, że ni tam zostaną sami i tylko porosną tam wierzby.(01 V 2022)
Jarosław M. Gruzla
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010
Smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2024  Fundacja Literatury w Internecie